• บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด
  • 02-138-8012-3

บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด


ด้วยประสบการณ์ และความมุม่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเภทและชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่สั่งสมมามากกว่า 10 ปี จนพัฒนา มาเป็น บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ด้วยทุน จดทะเบียน 1,000,000 บาท และบริษัท เอฟทีแอล ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการขนถ่ายสินค้าและพิธีการศุลกากร การส่งออก-นำเข้า สินค้าท่าเรือและสนามบินนานาชาติ ปัจจุบัน บริษัทฯมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ การทำงานพร้อมให้บริการและสนองตอบความต้องการใช้บริการแก่ลูกค้า แบบครบวงจรทั้งเรื่องรถขนส่งสินค้าและด้านเอกสารผ่านพิธีการศุลกากร แบบครบวงจร 

วิสัยทัศน์ 
บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการ จากประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า ด้านโลจิสติกส์ โดยเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ
- ขยายการให้บริการเพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
- พัฒนาการวางแผนและการบริการที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
- พัฒนาทัศนคติ ปรับทักษะ กลยุทธ์ ในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

นโยบายบริษัท
- มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ ก่อเกิดความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ - มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ ก่อเกิดความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ